Yin Yang Huo (Xian Ling Pi) (Powder 300g) 仙靈脾粉(淫羊藿)