Super Strength Yin Qiao Jie Du Pian (Sugar Coated) AUST L 293666 (120's) 銀翹解毒片